preloader
Data przyjazdu
Data wyjazdu

Covid19 - bezpieczeństwo

Sprawdzone informacje o koronawirusie - materiały przygotowane przez Główny Inspektorat Sanitarny:

 • Jak skutecznie myć ręce - plik
 • Jak zapobiegać zakażeniu - plik
 • Koronawirus (ogólne informacje) - plik
 • Film informacyjny o koronawirusie - link do filmu
BEZPIECZNY POBYT W UZDROWISKU CIEPLICE SP. Z O.O. – GRUPA PGU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA SARS Cov-2.
Drodzy Goście,
Wasze bezpieczeństwo jest dla nas największą wartością. W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce wprowadziliśmy dodatkowe zasady bezpieczeństwa sanitarno-higienicznego, które pozwolą Państwu cieszyć się bezpiecznym i spokojnym pobytem leczniczym w naszym Uzdrowisku.
Nad bezpieczeństwem zdrowotnym Gości i naszych pracowników czuwają dedykowane zespoły pracowników medycznych i pozostałego personelu, w tym Zespół ds. zakażeń szpitalnych nadzorujący prawidłowość funkcjonowania wprowadzonego systemu bezpieczeństwa epidemiologicznego.
W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne naszych Gości i personelu:
Realizujemy ogólnie obowiązujące nakazy i zakazy związane z profilaktyką i zapobieganiem szerzenia się zakażeń koronawirusem SARS Cov-2.
W celu utrzymania wymaganego stanu higieniczno-sanitarnego stosujemy środki czystości i dezynfekcji posiadające odpowiednie certyfikaty.
Nasz personel został przeszkolony w zakresie zachowania zasad bezpieczeństwa w czasie epidemii SARS-CoV-2
Stosujemy wdrożone we wszystkich obszarach funkcjonalnych Spółki procedury higieniczno-sanitarne w celu zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego w trakcie Państwa pobytu.
Świadczymy usługi pod nadzorem Urzędu Wojewódzkiego oraz Powiatowej stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

OBOWIĄZUJACE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA HIGIENICZNO-SANITRNEGO
 • Na terenie „Uzdrowiska” w przestrzeniach ogólnodostępnych należy zachować dystans społeczny co najmniej 2m oraz zasłaniać usta i nos przy użyciu maseczek lub innych środków ochrony indywidualnej (można je zakupić w recepcjach).
 • W innych miejscach świadczenia usług należy dostosować się do zasad tam obowiązujących.
 • Podczas przebywania w miejscu zakwaterowania (w pokoju) nie jest konieczne zakładanie „maseczki”, natomiast bezwzględnie należy zasłaniać usta i nos podczas przebywania poza pokojem, w szczególności w przypadku kontaktu z personelem.
 • Podstawowym środkiem chroniącym przed zakażeniem jest higiena rąk (częste mycie wodą z mydłem) oraz dezynfekcja rąk korzystając z dozowników preparatów do dezynfekcji na bazie alkoholu, znajdujących się w pomieszczeniach ogólnodostępnych.
 • Należy unikać dotykania rękoma twarzy, szczególnie okolicy ust, nosa i oczu oraz unikać dotykania ewentualnie stosowanej maseczki.
 • Zalecane jest ograniczenie do niezbędnego minimum ilość rzeczy zabieranych na zabiegi.
 • Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką (chusteczkę powinien jak najszybciej wyrzucić do zamkniętego kosza i umyć ręce).
 • W trakcie pobytu leczniczego pielęgniarka, dwa razy dziennie (rano przed zabiegami i wieczorem) dokonuje pomiaru temperatury ciała Gości i ocenia ogólny stanu zdrowia – samopoczucie.
 • Goście mają obowiązek punktualnego zgłaszania się na zaplanowane badania lekarskie/pielęgniarskie i zabiegi fizjoterapeutyczne oraz przestrzeganie, obowiązujących w tych obszarach, procedur bezpieczeństwa epidemicznego.
 • Goście zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin posiłków, serwowanych na stołówce w przyjętym reżimie sanitarno-epidemiologicznym.
 • W przypadku zaobserwowania u siebie niepokojących objawów zdrowotnych, Goście powinni o tym niezwłocznie poinformować personel medyczny.
 • W obiektach/oddziałach obowiązuje bezwzględny zakaz odwiedzin oraz przebywania osób, które nie są w nich zakwaterowane.
 • Z windy może korzystać taka ilość osób, która zapewni możliwość zachowania odstępu; osoby powinny mieć zasłonięte usta i nos, a także nie stać do siebie twarzą w twarz.
 • W celu zachowania bezpieczeństwa epidemiologicznego należy unikać gromadzenia się np. na korytarzach, w świetlicy, przed ogólnodostępnymi łazienkami czy odwiedzin w pokojach pacjentów.
Powyższe zalecenia opracowane zostały w oparciu wytyczne GIS oraz Ministerstwa Zdrowia i mają na celu troskę o Państwa bezpieczeństwo zdrowotne. W sytuacjach, które nie zostały ujęte w powyższych zaleceniach, a mogą mieć wpływ na zapewnienia bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego, należy zastosować się do bieżących zaleceń personelu medycznego oraz Zarządu Spółki.
PFR

Klauzula informacyjna - cel: zapisanie się do newslettera
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) podanie danych osobowych jest dobrowolne
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. P. Ściegiennego 9B
3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@uzdrowisko-cieplice.pl nr tel. 75 75 510 05 w. 356
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Cieplice
Recepcja
Cieplice
Rezerwuj
Cieplice
Dojazd