preloader
zarezerwuj wizytę lekarską zarezerwuj zabiegi
Zobacz opinie
Data przyjazdu
Data wyjazdu

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Wiceprezesa Zarządu

Załącznik nr 1 do

Uchwały nr 40/V/2019  Rady Nadzorczej

Spółki Uzdrowisko Cieplice Spółka z o. o. – Grupa PGU w Jeleniej Górze

z dnia   16 września 2019 r.

 

 

Rada Nadzorcza Spółki

Uzdrowisko Cieplice Spółka z o. o. – Grupa PGU w Jeleniej Górze

ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

na stanowisko:

Wiceprezesa Zarządu

Spółki Uzdrowisko Cieplice Spółka z o. o. – Grupa PGU w Jeleniej Górze

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Spółki Uzdrowisko Cieplice Spółka z o. o. – Grupa PGU w Jeleniej Górze przy ul. Piotra Ściegiennego 9b; 58-560 Jelenia Góra, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu” w terminie do dnia 27 września 2019 r., do godziny 14-tej. W przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą kurierską lub listem poleconym na podany powyżej adres Spółki, decyduje data doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.

 

 1. Kandydatem na stanowisko będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
 1. posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie właściwych przepisów prawa,
 2. posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 3. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 4. spełnia inne niż wymienione w pkt. a) – c) wymogi określone we właściwych przepisach prawa, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
 5. posiada opinię KGHM Polska Miedź S.A.
 1. Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

3.      Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 1. kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu następujące dokumenty:

a)  dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z pkt 1 lit. a);

b)    dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające staż pracy zgodnie z pkt 1 lit. b);

c) dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia
o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie pracy zgodnie z pkt. 1 lit. c);

d) oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym nie naruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych zgodnie z pkt 1 lit. d);

e) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych;

f)  aktualne zaświadczenie o niekaralności (w przypadku zaświadczenia wydanego za pośrednictwem systemu e-KRK wersję elektroniczną na płycie CD lub DVD) oraz oświadczenie kandydata o braku wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych przeciw kandydatowi;

4.      Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 2 kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu oświadczenie, iż w stosunku do niego nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w pkt 2.

5.      Oświadczenia, o których mowa w pkt 3 d, e ,f oraz  w pkt 4 kandydat zobowiązany jest złożyć w oryginale, natomiast dokumenty, o których mowa w pkt 3 a, b, c mogą być złożone w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata - w takiej sytuacji kandydat, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

6.      W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydaci mogą przedstawić dodatkowe dokumenty (referencje, rekomendacje, certyfikaty).

7.      Rada Nadzorcza przy ocenie kandydata weźmie pod uwagę następujące kryteria kompetencyjne:

 1. wykształcenie kierunkowe i/lub doświadczenie zawodowe odpowiadające sektorowi /branży, w której funkcjonuje Spółka
 2. doświadczenie w organach spółek kapitałowych, w tym w szczególności
  w pełnieniu funkcji członka zarządu,
 3. wiedza merytoryczna z zakresu funkcjonowania spółek handlowych, w tym organów spółek kapitałowych, oraz grup kapitałowych, w tym zasad komunikacji i współpracy,
 4. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem,
 5. doświadczenie w kierowaniu zespołami pracowników,
 6. znajomość zagadnień odnoszących się do zarządzania spółkami handlowymi
  i nadzoru właścicielskiego,
 7. wiedza i doświadczenie z zakresu rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa,
 8. wiedza i doświadczenie w zakresie analizy rynku i konkurencji, marketingu, promocji, sprzedaży, public relations,
 9. wiedza i doświadczenie w zakresie zasad i przepisów prawa pracy, roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników, zbiorowych stosunków pracy, polityki rekrutacyjnej, systemu ocen i motywacji, szkoleń i rozwoju pracowników
 10. Dodatkowymi atutami będą: znajomość języków obcych, dyplom MBA, tytuł doktora lub ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania, ekonomii, controlingu, audytu wewnętrznego, projektów inwestycyjnych czy finansów przedsiębiorstwa.
 1. Niezależnie od oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 3-6, kandydat zobowiązany jest przedłożyć w zgłoszeniu:
 1. list motywacyjny (w oryginale) wraz ze wskazaniem numeru telefonu i adresu
  e-mail do kontaktów dla celów postępowania kwalifikacyjnego;
 2. własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie
  z załącznikiem nr 2; wycofanie w/w zgody jest równoznaczne z wykluczeniem kandydata z postępowania kwalifikacyjnego;
 3. życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej;
 4. kopię dowodu tożsamości.
 1. W przypadku nieprzedstawienia przez kandydata wraz ze zgłoszeniem dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt 3-6, Rada Nadzorcza może wezwać kandydata do ich uzupełnienia, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin.
 2. Zgłoszenia kandydatów powinny być dostarczone do Spółki Uzdrowisko Cieplice Spółka z o. o. – Grupa PGU w Jeleniej Górze, na adres: ul. Piotra Ściegiennego 9b; 58-560 Jelenia Góra, w zamkniętej kopercie z dopiskiem Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu w terminie do dnia                     27 września 2019 r. do godziny 14-tej, ponadto:
 1. W przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą kurierską lub listem poleconym decyduje data doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.
 2. Rada Nadzorcza może rozpatrzyć zgłoszenia kandydatów dostarczone również po tym terminie.
 1. Zgłoszenie kandydata dokonane po upływie terminu do składania zgłoszeń lub zgłoszenie nie spełniające wymagań określonych w niniejszej uchwale, może być podstawą wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
 2. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną poinformowani  telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o godzinie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, które to rozmowy będą odbywać się w terminie/okresie: 3 października 2019 r.
 3. Decyzją Rady Nadzorczej, termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej może zostać zmieniony, również po zaproszeniu kandydatów, w takim przypadku zaproszeni kandydaci o zmianie terminu zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą do rozmowy kwalifikacyjnej choćby jednego kandydata wystarcza do przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego
 5. Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej obejmować będzie w szczególności:
 1. wiedzę o przedmiocie działalności Spółki oraz o sektorze / branży, w której działa Spółka.
 2. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 3. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania grup kapitałowych oraz znajomości zasad nadzoru właścicielskiego,
 4. wiedzę i doświadczenie z zakresu z zakresu rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa,
 5. wiedzę i doświadczenie w zakresie analizy rynku i konkurencji, marketingu, promocji, sprzedaży, public relations.
 1. Na wniosek kandydata zaproszonego na rozmowę kwalifikacyjną udostępnia się informacje o spółce: Umowę, Sprawozdanie Finansowe za rok 2017 i 2018. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim kandydaci mogą uzyskać kierując wniosek na adres email: kontakt@uzdrowisko-cieplice.pl
 2. Rada Nadzorcza:
 1. występuje do KGHM Polska Miedź S.A. oraz KGHM VI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych o wydanie opinii o kandydacie, dla kandydatów, którzy uzyskali pozytywną ocenę po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej.
 2. Rada Nadzorcza może wystąpić do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych o wydanie opinii dotyczącej kandydata na zasadach i zgodnie z procedurą opisaną w Ustawie z dnia 16 grudnia 2016 o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
 1. Wyniki postępowania zostaną przekazane kandydatom zaproszonym na rozmowy kwalifikacyjne telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Rada Nadzorcza może w każdym czasie bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne, bez wyłonienia kandydatów.
 3. Dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, zostaną usunięcie w terminie 30 dni po zakończeniu postępowania. Nie dotyczy to dokumentów wskazanych w pkt 3 lit. a) - c) oraz pkt 6, jeśli zostaną złożone w oryginałach. W takim wypadku, w/w dokumenty zostaną zwrócone kandydatom osobiście, a w braku takiej możliwości, odesłane do kandydatów listem poleconym pod adres wskazany w zaświadczeniu o niekaralności, o którym mowa w pkt 3 lit. f) powyżej lub pod inny adres wskazany przez kandydata.

 

 

Informujemy, że administratorem danych osobowych Kandydata jest Spółka Uzdrowisko Cieplice Spółka z o. o. – Grupa PGU w Jeleniej Górze - adres: ul. Piotra Ściegiennego 9b; 58-560 Jelenia Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041979, NIP: 6112256908 (dalej: Administrator).

 

Dane osobowe Kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w związku z którym Kandydat przekazał swoje dane osobowe. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator będzie przetwarzał dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie). Dane osobowe Kandydata mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym, o których mowa w art. 28 Rozporządzenia, tj. podmiotom, z których usług korzysta Administrator, szczególnie podmiotom świadczącym dla Administratora usługi teleinformatyczne, usługi ochrony, itp. Dane osobowe Kandydata będą przetwarzane przez czas rekrutacji na aplikowane stanowisko, a po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną usunięte w terminie 30 dni (dotyczy danych osobowych osób, które nie zostaną wybrane). Informujemy jednocześnie, że Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych do innego Administratora. Kandydat ma prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informujemy, że dane osobowe Kandydata nie będą podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu danych osobowych.

 

 

Załącznik nr 2 do

Uchwały nr 40/V/2019  Rady Nadzorczej

Spółki Uzdrowisko Cieplice Spółka z o. o. – Grupa PGU w Jeleniej Górze

z dnia  16 września 2019 r.

 

________________, ________________

   (miejscowość)                         (data)                        

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę Uzdrowisko Cieplice Spółka z o. o. – Grupa PGU w Jeleniej Górze - adres: Piotra Ściegiennego 9b; 58-560 Jelenia Góra, zawartych w dokumentach przekazanych w procesie rekrutacji, w tym w liście motywacyjnym i CV, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, w związku z którym dobrowolnie przekazuję moje dane osobowe. Oświadczam, że mam świadomość, że zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogę wycofać w każdym czasie.

Jednocześnie oświadczam, że:

 

 • podstawą przetwarzania moich danych osobowych jest niniejsza zgoda;
 • przetwarzanie będzie odbywać się w celu wskazanym powyżej;
 • w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Wiceprezesa Zarządu moje dane mogą być przekazywane następującym podmiotom: KGHM Polska Miedź S.A. oraz KGHM VI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w celu wykonania uzasadnionego interesu podmiotów właścicielskich;
 • moje dane mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Administratora, którym Administrator danych może zlecić wykonywanie pewnych technicznych czynności w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych, co każdorazowo odbywać się będzie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • Administrator będzie przetwarzał moje dane przez okres niezbędny dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, jednak nie dłużej niż do momentu wycofania przeze mnie niniejszej zgody;
 • przysługują mi: prawo do dostępu do treści moich danych i ich sprostowania, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych - bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw;
 • przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody;
 • przysługuje mi również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który będzie jego następcą), jeśli sposób przetwarzania moich danych będzie niezgodny z prawem;
 • wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne i niezbędne w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

 

_______________________________                                ________________________

                         Imię i nazwisko (czytelnie)                                                 Podpis 


Klauzula informacyjna - cel: zapisanie się do newslettera
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) podanie danych osobowych jest dobrowolne
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. P. Ściegiennego 9B
3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@uzdrowisko-cieplice.pl nr tel. 75 75 510 05 w. 356
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Cieplice
Recepcja
Cieplice
Rezerwuj
Cieplice
Dojazd