Archiwum przetargów

Archiwum przetargów

ROZSTRZYGNIĘTE POSTĘPOWANIA KONKURSOWE / ZAPYTANIA O CENĘ / PRZETARGI
Archiwum prowadzone jest od czerwca 2019

I. OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Uzdrowiska Cieplice - Sp. z o.o. - Grupa PGU  zaprasza do udziału  w postępowaniu przetargowym na wybór Wykonawcy i złożenia oferty na realizację zadania  pn. "„OBSADZENIE SKRZYNEK BALKONOWYCH PELARGONIĄ WISZĄCĄ”".
Zadania:
Obsadzenie skrzynek balkonowych kwiatami gatunek : pojedyncza pelargonia wisząca w kolorze czerwonym.
przekazanie skrzynek balkonowych przez Zamawiającego – szt.
- przechowanie i uprawa specjalistyczna celem ukorzenienia i rozwinięcia sadzonek.
Dostawa gotowych obsadzonych skrzynek balkonowych do Zamawiającego.
Przewidywany termin wykonania :
od 05 do 15 kwiecień 2023r. dostawa skrzynek przez Zamawiającego do Wykonawcy (dokładny termin po uzgodnieniu),
od 16 do 17 maja 2023r. dostawa gotowych obsadzonych skrzynek przez Wykonawcę do Zamawiającego ( dokładny termin po uzgodnieniu)
Dokumentacja przetargowa dostępna jest pod linkiem: zaproszenie i załącznik

II. OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Uzdrowiska Cieplice - Sp. z o.o. - Grupa PGU  zaprasza do udziału  w postępowaniu przetargowym na wybór Generalnego Wykonawcy i złożenia oferty na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa obiektu uzdrowiskowego DOM ZDROJOWY I o obiekt sanatoryjny wraz z elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą  techniczną w Jeleniej Górze przy ul. Marysieńki Sobieskiej i Źródlanej".
Termin składania ofert :  do 28.02.2022 r. godz. 12:00
Dokumentacja przetargowa dostępna jest pod linkiem: Przetarg

III. OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Uzdrowiska Cieplice - Sp. z o.o. - Grupa PGU  zaprasza do udziału  w postępowaniu przetargowym "Utworzenie trzech rabat przy obiekcie "Edward" w Parku Zdrojowym".
Termin składania ofert: do 15 marca 2023r. do godz.15.00
Osoba kontaktowa: Teresa Kupczyńska tel. 785995734 i Artur Wowk tel.506478054
Dokumenty do pobrania:
1. Ogłoszenie o przetargu i dokumentacja przetargowa: pobierz

IV. OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Uwaga - przetarg został nieroztrzygnięty. Osoby zainteresowane kupnem obiektu mogą kontaktować się z Zarządem Spółki (nr tel. +48 75 755 10 03, od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 14:00).

Uzdrowisko Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU - zwana dalej „Sprzedającym” / „Spółką” OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przedmiotem postępowania przetargowego jest zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej pawilonem „Małgosia” wraz z prawem użytkowania wieczystego działki gruntu o numerze ewidencyjnym 29, obręb 0004, Cieplice – IV, o pow. 6785 m2, dla której jest prowadzona KW nr JG1J/00026625/3, zlokalizowanej w Jeleniej Górze, przy ul. Cieplickiej 75, zgodnie z poniższymi zasadami:
1) Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 3.250.000,00 zł netto + VAT (zw) Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).
Sprzedawca dopuszcza możliwość rezygnacji ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.10 ustawy o VAT.
2) Wymagane wadium w wysokości: 162.500,00 zł.

Termin składania ofert nabycia w/w nieruchomości: do dnia 21.08.2020 r., do godziny 11:00, w siedzibie Zarządu Spółki, ul. P. Ściegiennego 9b, 58-560 Jelenia Góra - I piętro - sekretariat Zarządu.
Termin otwarcia złożonych ofert: dnia 21.08.2020 r., o godzinie 12:00 w siedzibie Zarządu Spółki, ul. P. Ściegiennego 9b, 58-560 Jelenia Góra - I piętro - sala konferencyjna.
Termin rozstrzygnięcia postępowania przetargowego: do 10.09.2020 r.
Każdy uczestnik przetargu przed przystąpieniem do przetargu zobowiązany jest zapoznać się ze wszystkimi informacjami o przetargu oraz ze stanem technicznym/ faktycznym nieruchomości.
Szczegółowe informacje na temat w/w nieruchomości można uzyskać pod numerem tel. +48 75 755 10 03/05 wew. 157, od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 14:00, z wyjątkiem dnia przetargu.
Informacje na temat warunków i zasad uczestnictwa w przetargu można uzyskać pod nr tel. +48 75 755 10 03/05 wew. 475, od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 14:00, z wyjątkiem dnia przetargu.
Jelenia Góra, dnia 03.08.2020 r.

Dokumenty do pobrania:
1. Ogłoszenie o przetargu: pobierz
2. Regulamin przetargu: pobierz
3. Formularz ofertowy: pobierz
4. Zdjęcia nieruchomości: pobierz
5. Wypis z rejestru gruntów i wyrys działki: pobierz


ROZSTRZYGNIĘTE POSTĘPOWANIA KONKURSOWE / ZAPYTANIA O CENĘ / PRZETARGI :II. OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Uzdrowiska Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. P. Ściegiennego 9b  - zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na wybór Biura Nieruchomości  w celu zawarcia umowy pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem sanatoryjnym "Małgosia", położonej  na działce nr ewid. 29, obręb 0004, Cieplice IV, AM-2, przy ul. Cieplickiej 75 w Jeleniej Górze.

Oferty należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lidia.liske@uzdrowisko-cieplice.pl

Termin składania ofert upływa 15.02.2022 r. o godz. 15:00.

Dokumenty do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe z dn. 03.02.2022 r. - plik
2. Formularz ofertowy - plik
3. Wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej dz. nr 29 - plik
4. Odpis z księgi wieczystej dot. nieruchomości - plik
5. Wyciąg z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - plik
6. Dokumentacja fotograficzna - plik
7. Inwentaryzacja budowlana budynku MAŁGOSIA z opisem
inwentaryzacja 1: plik1 plik2 plik3 plik4 plik5 plik6 plik7 plik8 plik9 plik10 plik11 plik12 plik13 plik14 plik15 plik16  plik17 plik18 plik19 plik20 plik21 plik22

IV. OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Data publikacji: 16.11.2022
Zapraszamy do składania ofert w zakresie dostawy sprzętu IT wraz z oprogramowaniem dla Uzdrowiska Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU w Jeleniej Górze.
Oferty należy przedstawić w załączonym Arkuszu wycen do dnia 18.11.2022 do godz. 15.00.
Ofertę proszę sporządzić zgodnie ze specyfikacją podaną w Arkuszu wycen (pobierz arkusz)
Proszę o określenie całościowego kosztu dostawy z uwzględnieniem okresu gwarancji na wskazany asortyment.
Wymagania:

 

 

 • Serwer wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015 oraz ISO-14001:2015
 • Serwer z deklaracją CE
 • Oprogramowanie Windows Server 2022 Standard

Istotne warunki

 • Czas realizacji dostawy – 14 dni
 • Okres gwarancji ceny – do 30.11.2022
 • Okres gwarancji na zakupiony asortyment – minimum 3 lata
 • Czas reakcji serwisu – do następnego dnia od przyjęcia zgłoszenia
 • Czas trwania umowy – zakup jednorazowy

Kryteria formalne (warunki udziału w postepowaniu):

 • Transport po stronie Dostawcy
 • Termin płatności – 14 dni
 • Miejsce dostawy – Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. – Grupa PGU

W razie pytań proszę o kontakt z Panem Krzysztofem Lenartem, mobil +48 601 556 608 , e-mail : krzysztof.lenart@uzdrowisko-cieplice.pl

V. OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Data publikacji: 17.11.2022
Zapraszamy do składania ofert w zakresie dostawy sprzętu IT wraz z oprogramowaniem i usługami dla Uzdrowiska Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU w Jeleniej Górze.
Oferty należy przedstawić w załączonym Arkuszu wycen do dnia 21.11.2022 do godz. 15.00.
Ofertę proszę sporządzić zgodnie ze specyfikacją podaną w Arkuszu wycen, odrębnie dla wariantów 24 miesiące i 36 miesięcy.
Proszę o określenie całościowego kosztu dostawy z uwzględnieniem okresu gwarancji, wsparcia, licencjonowania na wskazany asortyment.
Wymagania, istotne warunki oraz kryteria formalne opisane są w Arkuszu wycen.
Pobierz arkusz wycen: arkusz
Pobierz załącznik nr 1: załącznik
Pobierz załącnzik nr 2: załącznik
Informacji udziela Krzysztof Lenart tel. +48 601 556 608, e-mail : krzysztof.lenart@uzdrowisko-cieplice.pl

II. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Uzdrowisko Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU zaprasza do składania ofert na wykonanie w obiekcie Edward podłogi drewnianej o powierzchni 200,38m2 wraz z podbudową.

Szczegółowy zakres robór wraz z informacjami o formie składania ofert: pobierz
Przekrój A-A: pobierz
Rzut posadzki sali: pobierz
Uszczegółownienie posadzki: pobierz
Ofertę należy złożyć do dnia 13.08.2020 do godziny 12.00

PRZETARG nr 3:

Wykonanie materiałów do ekspozycji wewnętrznej nt. historii Uzdrowiska Cieplice, ze szczególnym uwzględnieniem Ludwig´s Quelle, która to ekspozycja będzie elementem realizowanego zadania: UDOSTĘPNIENIE TURYSTYCZNE ZABYTKOWEGO BUDYNKU ŹRÓDŁA WODY MINERALNEJ MARYSIEŃKA.W związku z realizacją zadania pn. UDOSTĘPNIENIE TURYSTYCZNE ZABYTKOWEGO BUDYNKU ŹRÓDŁA WODY MINERALNEJ MARYSIEŃKA,  w ramach projektu: Rewitalizacja Cieplic - uzdrowiskowej części Jeleniej Góry,  dofinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa, w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,  UZDROWISKO CIEPLICE SP. Z O.O. - GRUPA PGU  zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu w trybie Zapytania ofertowego na wykonanie materiałów do ekspozycji wewnętrznej  nt. historii Uzdrowiska Cieplice, ze szczególnym  uwzględnieniem Ludwig´s Quelle,  w rewitalizowanym  budynku źródła wody mineralnej MARYSIEŃKA w Jeleniej Górze przy ul. P. Ściegiennego.

Termin składania ofert upływa dnia 21 czerwca 2019 r. o godz. 10:00.    

Osoba do kontaktu w sprawie postępowania: Lidia Liske - tel. 506 478 050 lub e-mail: lidia.liske@uzdrowisko-cieplice.pl
Załączniki:

 • Zapytanie ofertowe z dn. 11.06.2019 r.: zapytanie
 • Zał. nr 1 - Wzór oferty: wzór
 • Zał. nr 2 - Projekt umowy: projekt
 • Rys. nr 3 - rzut przyziemia: rzut
 • Rys. nr 10 - Przekrój B-B: przekrój

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie: Wykonanie materiałów do ekspozycji wewnętrznej nt. historii Uzdrowiska Cieplice, ze szczególnym uwzględnieniem Ludwig´s Quelle, która to ekspozycja będzie elementem realizowanego zadania: UDOSTĘPNIENIE TURYSTYCZNE ZABYTKOWEGO BUDYNKU ŹRÓDŁA WODY MINERALNEJ MARYSIEŃKA. : WYBRANA OFERTA

PRZETARG nr 2:
Realizacja filmu promocyjnegoW związku z realizacją zadania pn. UDOSTĘPNIENIE TURYSTYCZNE ZABYTKOWEGO BUDYNKU ŹRÓDŁA WODY MINERALNEJ MARYSIEŃKA,  w ramach projektu:Rewitalizacja Cieplic - uzdrowiskowej części Jeleniej Góry,  dofinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet Państwa, w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,  UZDROWISKO CIEPLICE SP. Z O.O. - GRUPA PGU  zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu w trybie Zapytania ofertowego na realizację filmu promocyjnego  dł. ok. 5 min. do odtwarzania w "pętli" nt.  historii Uzdrowiska Cieplice, ze szczególnym  uwzględnieniem Ludwig´s Quelle,  w rewitalizowanym  budynku źródła wody mineralnej MARYSIEŃKA w Jeleniej Górze przy ul. P. Ściegiennego.

Termin składania ofert upływa dnia 11 lipca 2019 r.

Osoba do kontaktu w sprawie postępowania: Lidia Liske - tel 506 478 050 lub e-mail: lidia.liske@uzdrowisko-cieplice.pl

Załączniki:

 • Zapytanie ofertowe z dn. 04.07.2019 r.
 • Zał. nr 1 Wzór oferty: wzór
 • Zał. nr 2 Projekt umowy: projekt

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie: realizacjA filmu promocyjnego  dł. ok. 5 min. do odtwarzania w "pętli" nt.  historii Uzdrowiska Cieplice, ze szczególnym  uwzględnieniem Ludwig´s Quelle,  w rewitalizowanym  budynku źródła wody mineralnej MARYSIEŃKA w Jeleniej Górze przy ul. P. Ściegiennego - WYBRANA OFERTA

PRZETARG nr 1:
sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej wraz z prawem użytkowania wieczystego działki gruntu - pawilon „Małgosia”
 
Uzdrowisko Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY:
– sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej wraz z prawem użytkowania wieczystego działki gruntu - pawilon „Małgosia”, dla której jest prowadzona KW nr JG1J/00026625/3, zlokalizowanej w Jeleniej Górze, przy ul. Cieplickiej 75
Cena wywoławcza wynosi: 5.178.000,00 zł. brutto
Wymagane wadium w wysokości: 260.000,00 zł.
Termin składania ofert: do dnia 26.06.2019 r., do godziny 11:00 w sekretariacie Zarządu Spółki, ul. P. Ściegiennego 9b, 58-560 Jelenia Góra
Termin otwarcia złożonych ofert:  dnia 26.06.2019 r., o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej, w budynku Zarządu Spółki, ul. P. Ściegiennego 9b, 58-560 Jelenia Góra
Termin rozstrzygnięcia przetargu: do 05.07.2019 r.
 
Uczestnik przetargu przed przystąpieniem do przetargu zobowiązany jest zapoznać się z w/w informacjami oraz stanem technicznym nieruchomości.
Informacje na temat nieruchomości można uzyskać pod numerem tel. +48 75 755 10 03/05 wew. 150 i 157 od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 14.00 (z wyjątkiem dnia przetargu).
Informacje na temat warunków i zasad uczestnictwa w przetargu:                    
tel. nr: +48 75 755 10 03/05 wew. 474 i 475 od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 14 .00 (z wyjątkiem dnia przetargu).
Regulamin przetargu: regulamin
Wypis z rejestru gruntów: wypis
Formularz ofertowy: formularz
Zdjęcia nieruchomości: zdjęcia
Ogłoszenie o wyborze oferty: brak złożonych ofert.