preloader
Data przyjazdu
Data wyjazdu

Projekty Unijne

REALIZACJA PROJEKTU PN. WDROŻENIE ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTCJI MEDYCZNEJ I ELEKTRONICZNYCH USŁUG W ZAKRESIE E-ZDROWIA

Na podstawie umowy o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawartej w maju 2017 roku z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego  we Wrocławiu,  Spółka Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. – Grupa PGU zrealizowała projekt pn. „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej i elektronicznych usług w zakresie e-zdrowia”, w ramach Osi Priorytetowej nr 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne”, Działania nr 2.1. „E-usługi publiczne”, Poddziałania nr 2.1.1. „E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.
Wartość projektu ogółem -  262 100,70 PLN
Kwota dofinansowania z środków EFRR -  65 165,41 PLN

Celem projektu była pełna implementacja elektronicznej dokumentacji medycznej i e-usług umożliwiających elektroniczną obsługę  przebywających w Uzdrowisku kuracjuszy. Cele szczegółowe projektu:

I. Wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej w Uzdrowisku Cieplice,
II.  Wdrożenie e-usług umożliwiających elektroniczną obsługę kuracjuszy ,
III. Wprowadzenie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo danych przetwarzanych w systemach informatycznych w Uzdrowisku Cieplice.

Projekt dotyczył  zarówno wdrażania i rozwoju elektronicznych usług wewnątrzadministra- cyjnych, niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych, jak i tworzenia e-usług skierowanych do  kuracjuszy Uzdrowiska Cieplice.

Zrealizowany projekt oddziaływać  będzie na następujące grupy:  

  • personel medyczny Uzdrowiska Cieplice,
  • personel back office Uzdrowiska Cieplice,
  • kuracjusze  indywidualni Uzdrowiska Cieplice,
  • kuracjusze  instytucjonalni kierowani przez ZUS i NFZ .

W ramach zrealizowanego projektu:

  1. dokonano zakupu i instalacji systemu informatycznego umożliwiającego implementację e-usług i EDM,
  2. dokonano zakupu i instalacji infrastruktury teleinformatycznej wraz z niezbędnym oprogramowaniem,
  3. przystosowano zakupiony system pod kątem gromadzenia danych i przetwarzania dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej,
  4. wdrożono i udostępniono on-line 4 e-usługi publiczne o stopniu dojrzałości 4 – transakcja,
  5. wdrożono wewnętrzne procedury związane z obiegiem EDM.REALIZACJA ZADANIA PN. UDOSTĘPNIENIE TURYSTYCZNE ZABYTKOWEGO BUDYNKU ŹRÓDŁA WODY MINERALNEJ „MARYSIEŃKA”

Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. – Grupa PGU, w ramach Projektu partnerskiego pn. „ Rewitalizacja Cieplic – uzdrowiskowej części Jeleniej Góry”, którego Liderem jest Miasto Jelenia Góra, zrealizowało zadanie pt. UDOSTĘPNIENIE TURYSTYCZNE ZABYTKOWEGO BUDYNKU ŹRÓDŁA WODY MINERALNEJ „MARYSIEŃKA” , w ramach którego wykonano remont i przebudowę budynku źródła wody mineralnej „Marysieńka” – II etap wraz remontem i kolorystyką dwóch elewacji i częściową wymianą stolarki okiennej w przylegającym budynku uzdrowiskowym w Jeleniej Górze – Cieplicach przy ul. P. Ściegiennego, a także wykonano wewnątrz budynku żródła wody mineralnej "Marysieńka" ekspozycję historyczną oraz nagrano film promocyjny o historii Uzdrowiska Cieplice, który prezentowany jest w ramach ekspozycji.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Projekt nr: RPDS.06.03.03-02-0019/17, w ramach Osi Priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, Działanie nr 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”, Poddziałanie nr 6.3.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AJ”
Bezpośrednim celem zrealizowanego zadania jest poprawa estetyki budynków uzdrowiskowych przylegających do zrewitalizowanego bulwaru spacerowego nad rzeką Kamienną w Cieplicach i do zrealizowanej na bulwarze tężni solankowej, co pozytywnie wpływa na wizerunek Cieplic i w znaczny sposób podnosi atrakcyjność tego obszaru, a udostępnienie wiedzy o historii Uzdrowiska Cieplice ma dodatkowo walor edukacyjny.
Udostępnienie turystyczne zabytkowego budynku źródła wody mineralnej „Marysieńka” wzmocniło efekt rewitalizacji przestrzeni uzdrowiskowej i pozytywnie wpłynęło na ożywienie turystyczne Cieplic.
WARTOŚĆ ZADANIA OGÓŁEM: 513 085,84 PLN
WKŁAD EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO: 291 261,46 PLN
WKŁAD BUDŻETU PAŃSTWA : 28 321,77 PLN
PFR

Klauzula informacyjna - cel: zapisanie się do newslettera
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) podanie danych osobowych jest dobrowolne
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. P. Ściegiennego 9B
3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@uzdrowisko-cieplice.pl nr tel. 75 75 510 05 w. 356
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Cieplice
Recepcja
Cieplice
Rezerwuj
Cieplice
Dojazd