preloader
Data przyjazdu
Data wyjazdu

Projekt Elektroniczna dokumentacja medyczna

 

REALIZACJA PROJEKTU PN. WDROŻENIE ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTCJI MEDYCZNEJ I ELEKTRONICZNYCH USŁUG W ZAKRESIE E-ZDROWIA W SPÓŁCE

UZDROWISKO CIEPLICE SP. Z O.O. – GRUPA PGU

 

Na podstawie umowy o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawartej w maju 2017 roku z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego  we Wrocławiu,  Spółka Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. – Grupa PGU zrealizowała projekt pn. „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej i elektronicznych usług w zakresie e-zdrowia”, w ramach Osi Priorytetowej nr 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne”, Działania nr 2.1. „E-usługi publiczne”, Poddziałania nr 2.1.1. „E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

Wartość projektu ogółem -  262 100,70 PLN

Kwota dofinansowania z środków EFRR -  65 165,41 PLN

 

Celem projektu była pełna implementacja elektronicznej dokumentacji medycznej i e-usług umożliwiających elektroniczną obsługę  przebywających w Uzdrowisku kuracjuszy.

 Cele szczegółowe projektu:

I.          Wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej w Uzdrowisku Cieplice,

II.         Wdrożenie e-usług umożliwiających elektroniczną obsługę kuracjuszy ,

III.        Wprowadzenie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo danych przetwarzanych w systemach informatycznych w Uzdrowisku Cieplice.

 

Projekt dotyczył  zarówno wdrażania i rozwoju elektronicznych usług wewnątrzadministra- cyjnych, niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych, jak i tworzenia e-usług skierowanych do  kuracjuszy Uzdrowiska Cieplice.

 

Zrealizowany projekt oddziaływać  będzie na następujące grupy:  

  • personel medyczny Uzdrowiska Cieplice,
  • personel back office Uzdrowiska Cieplice,
  • kuracjusze  indywidualni Uzdrowiska Cieplice,
  • kuracjusze  instytucjonalni kierowani przez ZUS i NFZ .

 

W ramach zrealizowanego projektu:

  1. dokonano zakupu i instalacji systemu informatycznego umożliwiającego implementację e-usług i EDM,
  2. dokonano zakupu i instalacji infrastruktury teleinformatycznej wraz z niezbędnym oprogramowaniem,
  3. przystosowano zakupiony system pod kątem gromadzenia danych i przetwarzania dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej,
  4. wdrożono i udostępniono on-line 4 e-usługi publiczne o stopniu dojrzałości 4 – transakcja,
  5. wdrożono wewnętrzne procedury związane z obiegiem EDM.


 


Klauzula informacyjna - cel: zapisanie się do newslettera
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) podanie danych osobowych jest dobrowolne
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. P. Ściegiennego 9B
3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@uzdrowisko-cieplice.pl nr tel. 75 75 510 05 w. 356
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W OBIEKTACH HOTELOWYCH I UZDROWISKOWYCH W CIEPLICACH WODA TERMALNA DOSTĘPNA JEST WYŁĄCZNIE W OBIEKTACH NALEŻĄCYCH DO UZDROWISKA CIEPLICE SP. Z O.O. - GRUPA PGU