preloader
zarezerwuj wizytę lekarską zarezerwuj zabiegi
Zobacz opinie
Data przyjazdu
Data wyjazdu

Projekty Unijne

REALIZACJA PROJEKTU PN. WDROŻENIE ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTCJI MEDYCZNEJ I ELEKTRONICZNYCH USŁUG W ZAKRESIE E-ZDROWIA

Na podstawie umowy o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawartej w maju 2017 roku z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego  we Wrocławiu,  Spółka Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. – Grupa PGU zrealizowała projekt pn. „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej i elektronicznych usług w zakresie e-zdrowia”, w ramach Osi Priorytetowej nr 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne”, Działania nr 2.1. „E-usługi publiczne”, Poddziałania nr 2.1.1. „E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.
Wartość projektu ogółem -  262 100,70 PLN
Kwota dofinansowania z środków EFRR -  65 165,41 PLN

Celem projektu była pełna implementacja elektronicznej dokumentacji medycznej i e-usług umożliwiających elektroniczną obsługę  przebywających w Uzdrowisku kuracjuszy. Cele szczegółowe projektu:

I. Wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej w Uzdrowisku Cieplice,
II.  Wdrożenie e-usług umożliwiających elektroniczną obsługę kuracjuszy ,
III. Wprowadzenie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo danych przetwarzanych w systemach informatycznych w Uzdrowisku Cieplice.

Projekt dotyczył  zarówno wdrażania i rozwoju elektronicznych usług wewnątrzadministra- cyjnych, niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych, jak i tworzenia e-usług skierowanych do  kuracjuszy Uzdrowiska Cieplice.

Zrealizowany projekt oddziaływać  będzie na następujące grupy:  

  • personel medyczny Uzdrowiska Cieplice,
  • personel back office Uzdrowiska Cieplice,
  • kuracjusze  indywidualni Uzdrowiska Cieplice,
  • kuracjusze  instytucjonalni kierowani przez ZUS i NFZ .

W ramach zrealizowanego projektu:

  1. dokonano zakupu i instalacji systemu informatycznego umożliwiającego implementację e-usług i EDM,
  2. dokonano zakupu i instalacji infrastruktury teleinformatycznej wraz z niezbędnym oprogramowaniem,
  3. przystosowano zakupiony system pod kątem gromadzenia danych i przetwarzania dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej,
  4. wdrożono i udostępniono on-line 4 e-usługi publiczne o stopniu dojrzałości 4 – transakcja,
  5. wdrożono wewnętrzne procedury związane z obiegiem EDM.
REALIZACJA ZADANIA PN.
UDOSTĘPNIENIE TURYSTYCZNE ZABYTKOWEGO BUDYNKU ŹRÓDŁA WODY MINERALNEJ "MARYSIEŃKA".

W ramach Projektu partnerskiego pn. „ Rewitalizacja  Cieplic – uzdrowiskowej części Jeleniej Góry”, którego Liderem jest Miasto Jelenia Góra, Spółka realizuje  zadanie  pt. UDOSTĘPNIENIE  TURYSTYCZNE  ZABYTKOWEGO  BUDYNKU ŹRÓDŁA WODY MINERALNEJ  „MARYSIEŃKA” , obejmujące: remont i przebudowę budynku źródła wody mineralnej „Marysieńka” – II etap wraz z kolorystyką dwóch elewacji i częściową wymianą  stolarki okiennej w przylegającym budynku uzdrowiskowym w Jeleniej Górze – Cieplicach przy ul. P. Ściegiennego.

Projekt  jest współfinansowany  przez Unię Europejską z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu  państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  na lata 2014-2020, Projekt nr: RPDS.06.03.03-02-0019/17,  w ramach Osi  Priorytetowej  nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, Działanie nr 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”, Poddziałanie nr 6.3.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AJ”

Bezpośrednim celem realizowanego  zadania  jest poprawa estetyki  budynku uzdrowiskowego  przylegającego do rewitalizowanego bulwaru spacerowego nad rzeką Kamienną  w Cieplicach  i do realizowanej na bulwarze  tężni solankowej, co pozytywnie  wpłynie na wizerunek Cieplic  i w znaczny sposób podniesie  atrakcyjność  tego obszaru.

Udostępnienie turystyczne zabytkowego budynku źródła wody mineralnej „Marysieńka”  wzmocni efekt  rewitalizacji  przestrzeni uzdrowiskowej    i  pozytywnie wpłynie  na   ożywienie  turystyczne  Cieplic. 

Planowany termin zakończenia realizacji zadania  : III kwartał 2019 r.
WARTOŚĆ  ZADANIA  OGÓŁEM:  498 940,84 PLN
WKŁAD  EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO:  293 934,96 PLN
WKŁAD BUDŻETU PAŃSTWA :  32 332,85 PLN 


Klauzula informacyjna - cel: zapisanie się do newslettera
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) podanie danych osobowych jest dobrowolne
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. P. Ściegiennego 9B
3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@uzdrowisko-cieplice.pl nr tel. 75 75 510 05 w. 356
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych