preloader
Data przyjazdu
Data wyjazdu

bip

Uzdrowisko Cieplice Sp. z.o.o. - Grupa PGU
ul. P. Ściegiennego 9B 58 - 560 Jelenia Góra
kontakt@uzdrowisko-cieplice.pl
Strona główna WWW :    http://www.uzdrowisko-cieplice.pl/

POSTĘPOWANIA KONKURSOWE / ZAPYTANIA O CENĘ / PRZETARGI:
 

I. OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Uzdrowiska Cieplice - Sp. z o.o. - Grupa PGU  zaprasza do udziału  w postępowaniu przetargowym na wybór Wykonawcy i złożenia oferty na realizację zadania  pn. "„OBSADZENIE SKRZYNEK BALKONOWYCH PELARGONIĄ WISZĄCĄ”".
Zadania:
Obsadzenie skrzynek balkonowych kwiatami gatunek : pojedyncza pelargonia wisząca w kolorze czerwonym.
przekazanie skrzynek balkonowych przez Zamawiającego – szt.
- przechowanie i uprawa specjalistyczna celem ukorzenienia i rozwinięcia sadzonek.
Dostawa gotowych obsadzonych skrzynek balkonowych do Zamawiającego.
Przewidywany termin wykonania :
od 05 do 15 kwiecień 2023r. dostawa skrzynek przez Zamawiającego do Wykonawcy (dokładny termin po uzgodnieniu),
od 16 do 17 maja 2023r. dostawa gotowych obsadzonych skrzynek przez Wykonawcę do Zamawiającego ( dokładny termin po uzgodnieniu)
Dokumentacja przetargowa dostępna jest pod linkiem: zaproszeniezałącznik

II. OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Uzdrowiska Cieplice - Sp. z o.o. - Grupa PGU  zaprasza do udziału  w postępowaniu przetargowym na wybór Generalnego Wykonawcy i złożenia oferty na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa obiektu uzdrowiskowego DOM ZDROJOWY I o obiekt sanatoryjny wraz z elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą  techniczną w Jeleniej Górze przy ul. Marysieńki Sobieskiej i Źródlanej".
Termin składania ofert :  do 28.02.2022 r. godz. 12:00
Dokumentacja przetargowa dostępna jest pod linkiem: Przetarg

III. OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Uzdrowiska Cieplice - Sp. z o.o. - Grupa PGU  zaprasza do udziału  w postępowaniu przetargowym "Utworzenie trzech rabat przy obiekcie "Edward" w Parku Zdrojowym". 
Termin składania ofert: do 15 marca 2023r. do godz.15.00
Osoba kontaktowa: Teresa Kupczyńska tel. 785995734 i Artur Wowk tel.506478054
Dokumenty do pobrania:
1. Ogłoszenie o przetargu i dokumentacja przetargowa: pobierz
 

IV. OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Uwaga - przetarg został nieroztrzygnięty. Osoby zainteresowane kupnem obiektu mogą kontaktować się z Zarządem Spółki (nr tel. +48 75 755 10 03, od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 14:00).

Uzdrowisko Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU - zwana dalej „Sprzedającym” / „Spółką” OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przedmiotem postępowania przetargowego jest zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej pawilonem „Małgosia” wraz z prawem użytkowania wieczystego działki gruntu o numerze ewidencyjnym 29, obręb 0004, Cieplice – IV, o pow. 6785 m2, dla której jest prowadzona KW nr JG1J/00026625/3, zlokalizowanej w Jeleniej Górze, przy ul. Cieplickiej 75, zgodnie z poniższymi zasadami:
1) Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 3.250.000,00 zł netto + VAT (zw) Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).
Sprzedawca dopuszcza możliwość rezygnacji ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.10 ustawy o VAT.
2) Wymagane wadium w wysokości: 162.500,00 zł.

Termin składania ofert nabycia w/w nieruchomości: do dnia 21.08.2020 r., do godziny 11:00, w siedzibie Zarządu Spółki, ul. P. Ściegiennego 9b, 58-560 Jelenia Góra - I piętro - sekretariat Zarządu.
Termin otwarcia złożonych ofert: dnia 21.08.2020 r., o godzinie 12:00 w siedzibie Zarządu Spółki, ul. P. Ściegiennego 9b, 58-560 Jelenia Góra - I piętro - sala konferencyjna.
Termin rozstrzygnięcia postępowania przetargowego: do 10.09.2020 r.
Każdy uczestnik przetargu przed przystąpieniem do przetargu zobowiązany jest zapoznać się ze wszystkimi informacjami o przetargu oraz ze stanem technicznym/ faktycznym nieruchomości.
Szczegółowe informacje na temat w/w nieruchomości można uzyskać pod numerem tel. +48 75 755 10 03/05 wew. 157, od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 14:00, z wyjątkiem dnia przetargu.
Informacje na temat warunków i zasad uczestnictwa w przetargu można uzyskać pod nr tel. +48 75 755 10 03/05 wew. 475, od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 14:00, z wyjątkiem dnia przetargu.
Jelenia Góra, dnia 03.08.2020 r.

Dokumenty do pobrania:
1. Ogłoszenie o przetargu: pobierz
2. Regulamin przetargu: pobierz
3. Formularz ofertowy: pobierz
4. Zdjęcia nieruchomości: pobierz
5. Wypis z rejestru gruntów i wyrys działki: pobierz

 

 

ROZSTRZYGNIĘTE POSTĘPOWANIA KONKURSOWE / ZAPYTANIA O CENĘ / PRZETARGI :

Informacja o roztrzygniętych postepowaniach konkursowych / zapytaniach / przetargach znajduje się w Archiwum przetargów: archiwum

STATUS PRAWNY

1. Dane ogólne
nazwa :                          Uzdrowisko Cieplice Spółka z o.o. - Grupa PGU
adres :                            58-560 Jelenia Góra ul. P. Ściegiennego 9B
tel :                                +48 /75/  7551880
fax :                               +48 /75/  7552557
e-mail:                             kontakt@uzdrowisko-cieplice.pl
główna strona www :     http://www.uzdrowisko-cieplice.pl/

Regon :              230827744
NIP:                     611-22-56-908
KRS:                   0000041979

Kapitał Zakładowy: 7 870 000,00 PLN

2. Forma prawna:
Uzdrowisko Cieplice Spółka z o.o. - Grupa PGU  w Jeleniej Górze.
DZIAŁALNOŚĆ


1.Misja Spółki

Misją spółki jest świadczenie wielofunkcyjnych, ciągle doskonalonych jakościowo usług ukierunkowanych na pełne zaspokojenie potrzeb kuracjuszy krajowych i zagranicznych w zakresie profilaktyki, leczenia, rehabilitacji oraz turystyki zdrowotnej, w ramach prowadzonych profili leczniczych na bazie unikatowych leczniczych wód termalnych.

2.Przedmiot działalności Spółki

Przedmiotem działalności Spółki jest:    
1.    86.10.Z    DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI
2.    86.21.    PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA
3.    86.22.Z.    PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA
4.    86.23.Z.    PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA
5.    86.90.A.    DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA
6.    11.07.Z.    PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH
7.    08.99.Z.    POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
8.    55.10.Z.    HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA
9.    55.20.Z.    OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA
10.    56.10.A.    RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
11.    56.29.Z.    POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA
12.    46.34.B.    SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH
13.    47.25.Z.    SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
14.    47.99.Z.    POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGO2WISKAMI
15.    68.20.Z.    WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYM,I
16.    72.19.Z.    BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
17.    96.01.Z.    PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH
18.    35.30.Z.    WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
19.    73.11.Z.    DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
20.    58.19.Z.    POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
21.    93.13.Z.    DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ
22.    47.73.Z.    SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
23.    47.74.Z.    SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
24.    47.78.Z.    SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
25.    49.39.Z.    POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY
26.    55.90.Z.    POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE
27.    56.10.B.    RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
28.    56.21.Z.    PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH ( KATERING)
29.    56.30.Z.    PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW
30.    79.11.B.    DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH
31.    79.12.Z.    DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI
32.    79.90.C.    POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
33.    86.90.D.    DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA
34.    86.90.E.    POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
35.    87.10.Z.    POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ
36.    87.20.Z.    POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
37.    87.30.Z.    POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
38.    87.90.Z.    POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM
39.    88.10.Z.    POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
40.    96.04.Z.    DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ
41.    96.09.Z.    POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
 ORGANY


I. Zarząd Spółki :

1. Prezes Zarządu Spółki
    Roman Kulczycki
    tel: 48 75 7551880
    fax: 48 75 7552557
    e-mail: kontakt@uzdrowisko-cieplice.pl

2. Wiceprezes Zarządu
    Wojciech Zembik
    tel.: 48 75 7551880
    e-mail: kontakt@uzdrowisko-cieplice.pl

II. Rada Nadzorcza:
Jakub Sapiński - Przewodniczący RN, od 19.09.2018 r.
Marek Zalisko - Członek RN, od 27.03.2019 r.
Mariusz Zając - Członek RN, od 24.11.2021 r.
Edyta Wyrostek - Członek RN, od 21.04.2023 r.

III. Zgromadzenie wspólników
CUPRUM Zdrowie Sp. z o.o.
    53-659 Wrocław
    ul. Sikorskiego 2-8
   STRUKTURA WŁASNOŚCI


stan na 15.11.2022

Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU w Jeleniej Górze
Struktura udziałów Spółki:

  • 98,85 % - kapitału zakładowego w Spółce - Cuprum Zdrowie Sp. z o.o.

  • 1,15 % - kapitału zakładowego w Spółce - pracownicy


MAJĄTEK SPÓŁKI


Majątek Spółki:  14 665 852,69 PLN, w tym:

  • majątek trwały:       31.928.315,91 PLN

  • majątek obrotowy:      3.112.584,19 PLN

stan na 31.12.2016r.


REJESTRY I EWIDENCJE


Uzdrowisko Cieplice Sp. z.o.o.- Grupa PGU prowadzi w/w rejestry i ewidencje służące do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Prowadzona dokumentacja do użytku wewnętrznego udostępniana jest uprzywilejowanym pracownikom Spółki, natomiast do użytku zewnętrznego przekazywana jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Rejestry i ewidencje prowadzone w Spółce
1. Księga uchwał Rady Nadzorczej.
2. Księga uchwał Zarządu Spółki.
3. Rejestr wewnętrznych aktów normatywnych Spółki.

Archiwum zakładowe przy "Uzdrowisku Cieplice" Sp. z.o.o. w Jeleniej Górze.

Nadzór - Archiwum państwowe we Wrocławiu oddział w Jeleniej Górze Przyporządkowanie - dział adm-gospodarczy

Kategorie przechowywanej dokumentacji

1. materiały archiwalne - używany symbol dokumentów =A= po upływie 25 lat przechowywania w archiwum zakładowym winny zostać przekazane do właściwego terenowego archiwum Państwowego. Są to dokumenty posiadające znaczenie historyczne, polityczne, społeczne, gospodarcze, kulturowe i naukowe.
2.materiały niearchiwalne - dokumentacja posiadająca jedynie czasową wartość praktyczną - używany symbol =B= po upływie ustalonych w wykazie akt okresów jej przechowywania, na podstawie zezwolenia wystawionego przez właściwe terenowe archiwum państwowe podlega zniszczeniu. - okresy przechowywania dokumentacji niearchiwalnej określa się przy pomocy liczby arabskiej wymienionej przy symbolu "B" np. B3 - (3 lata przechowywania w archiwum).
3.akta manipulacyjne - oznaczone symbolem -Bc- po wykorzystaniu mogą być budowane w komórce organizacyjnej bez przekazywania do archiwum zakładowego, lecz pod kontrolę pracownika archiwum zakładowego i w trybie uzgodnionym z właściwym terytorialnie archiwum państwowym.
4.symbolem -BE- oznacz się dokumentację, która po upływie obowiązującego terminu jej przekazywania w archiwum zakładowym, podlega ekspertyzie właściwego terytorialnie archiwum państwowego celem ewentualnej zmiany kwalifikacji archiwalnej tych materiałów. Podział dokumentacji na materiały archiwalne (kat. A) i dokumentacji niearchiwalnej (kat B) ustalony jest w jednolitych rzeczowych wykazach akt.

Korzystanie z przechowywanej dokumentacji.
Dokumentacja przechowywana w aktach zakładowych może być udostępniana na miejscu upoważnionym pracownikom za zgodą kierownika jednostki organizacyjnej z której ta dokumentacja pochodzi. Korzystanie z akt w archiwum zakładowym odbywa się pod nadzorem personelu arch. zakładowego, który w obecności korzystającego, poszukuje akt w magazynach archiwalnych. Każdy korzystający z dokumentacji na miejscu w arch. zakładowym wpisuje się do księgi udostępniania akt. Wypożyczenie dokumentacji z arch. dokonuje wyłącznie personel archiwum zakładowego. W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach dokumentacja może być wypożyczona przez arch.zakładowe na ściśle określony termin za zgodą kierownika jednostki organizacyjnej na wniosek kierownika komórki organizacyjnej, z której dokumentacja pochodzi.TRYB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW


Skargi i wnioski zainteresowanych osób przyjmuje w godzinach urzędowania
od poniedziałku do piątku w godz.8:00 - 16:00

Zarząd Spółki:
Prezes Zarządu oraz Członek Zarządu Uzdrowiska Cieplice Sp. z.o.o. - Grupa PGU po uprzednim umówieniu terminu poprzez sekretariat, tel. 75 75 51 880.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Uzdrowiska Cieplice Sp. z o.o - Grupa PGU
Dostępny jest pod adresem kliknij na link
Dane dostępowe do plików można uzyskać w Dziale Organizacji i Kadr

Data publikacji 22.03.2019


BIULETYN: INSTRUKCJA


Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Aby wybrać interesujący Cię temat kliknij menu znajdujące się po lewej stronie, wówczas na głównej części ukaże się interesująca Cię informacja.

Klikając na znaczek BIP znajdujący się w górnej części przeniesiesz się do głównego portalu http://www.bip.gov.pl/

PFR

Klauzula informacyjna - cel: zapisanie się do newslettera
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) podanie danych osobowych jest dobrowolne
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. P. Ściegiennego 9B
3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@uzdrowisko-cieplice.pl nr tel. 75 75 510 05 w. 356
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Cieplice
Recepcja
Cieplice
Rezerwuj
Cieplice
Dojazd