preloader
zarezerwuj wizytę lekarską zarezerwuj zabiegi
Zobacz opinie
Data przyjazdu
Data wyjazdu

Klauzule informacyjne - RODO

Klauzula informacyjna -  dla klientów usług turystycznych, noclegowych, leczniczych, zdrowotnych  ze spółką:
Uzdrowisko Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU w Jeleniej Górze

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych „RODO”) niniejszym, zgodnie z art. 13 RODO,  informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. P. Ściegiennego 9B
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@uzdrowisko-cieplice.pl nr tel. 75 75 510 05 w. 356
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: zawarcia i wykonania umowy na podstawie:  Art. 6 ust 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r:
Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa a także podmioty uczestniczące w realizacji usług
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

Klauzula informacyjna - cel: zapisanie się do newslettera

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) podanie danych osobowych jest dobrowolne
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. P. Ściegiennego 9B
3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@uzdrowisko-cieplice.pl nr tel. 75 75 510 05 w. 356
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Klauzula informacyjna - cel: składanie podań i CV w celu zatrudnienia, podjęcia pracy

KLAUZULA INFORMACYJNA (stosownie do RODO)
dla osób zainteresowanych - ubiegających się o zatrudnienie w
Uzdrowisku Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU w Jeleniej Górze

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej  „RODO”) niniejszym, zgodnie z art. 13 RODO, informujemy, jak niżej:

1.    Administratorem danych osobowych jest Uzdrowisko Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU w Jeleniej Górze z siedzibą, w Jeleniej Górze, ul. P. Ściegiennego 9B, 58-560 Jelenia Góra, KRS: 000041979 (dalej: Spółka lub Administrator).
Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw wynikających z RODO jest Inspektor Ochrony Danych, z którym  można kontaktować się pod nrem tel. 757551880 wew. 356; adresem e-mail: iod@uzdrowisko-cieplice.pl lub korespondencyjnie - pod adresem siedziby Spółki.
2.    Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się w celu zatrudnienia w Spółce.
3.    Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO, tj.: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – zgodnie z Kodeksem pracy.
4.    Dane mogą być udostępnione następującym podmiotom: Uzdrowiska Kłodzkie Spółka Akcyjna – Grupa PGU z/s w Polanicy-Zdrój; Usługi Informatyczne Krzysztof Lenart z/s w Piechowicach (58-537), Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa z/s w Świeradowie Zdroju, w celu rekrutacji i w celu rozliczeń związanych z zatrudnieniem w Spółce.
5.    Dane mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Administratora, którym Administrator danych może zlecić wykonywanie pewnych technicznych czynności w związku z przetwarzaniem danych osobowych, co każdorazowo odbywać się będzie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
6.    Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
7.    Administrator będzie przetwarzał dane przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania.
8.    Przysługuje Państwu: prawo do dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych - bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw.
9.    Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli sposób przetwarzania danych będzie niezgodny z prawem.
10.    Decyzje na podstawie Państwa danych osobowych będą mogły być podejmowane w sposób zautomatyzowany (profilowanie), jednakże nie będą one wywoływać względem państwa skutków prawnych ani w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.
11.    Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu uczestniczenia w procesie rekrutacji i następnie zatrudnienia w Spółce i wynika z przepisów ustawy Kodeks pracy.

 

Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem wizyjnym w Uzdrowisku Cieplice Sp. z o. o. - Grupa PGU w Jeleniej Górze

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych - „RODO”), stosownie do treści art. 13 RODO – informujemy, jak niżej:
1. Administratorem danych osobowych jest Uzdrowisko Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU w Jeleniej Górze z siedzibą, w Jeleniej Górze, ul. P. Ściegiennego 9B, 58-560 Jelenia Góra, KRS: 000041979 (dalej: Spółka lub Administrator).
2. Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw wynikających z RODO jest powołany w Spółce - Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod nrem tel. 757551880 wew. 356; adresem e-mail: iod@uzdrowisko-cieplice.pl lub korespondencyjnie - pod adresem siedziby Spółki.
3. Przetwarzanie danych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego odbywa się w celu ochrony obiektów i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Spółki, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
4. Zakresem monitoringu wizyjnego objęte są n/w obiekty Spółki:
- Pawilon "Edward" - 6 kamer: wejście główne, wejście zaplecze kuchni, taras, recepcja, kuchnia, restauracja-bar ;
- Pawilon ,,Długi Dom” - 3 kamery: wejście główne, budynek biurowca od strony rzeki, wejście zaplecze kuchni;
- Pawilon „Dom Zdrojowy” - 6 kamer: korytarz I piętro DZII z dwóch stron, korytarz II piętro DZ II, wejście główne do DZIII, kuchnia, wejście do zaplecza kuchni;
- Pawilon "Marysieńka" - 2 kamery: wejście główne, teren zewnętrzny pijalni wody termalnej ;
- Pawilon ,,Małgosia” - 16 kamer: monitoring wizyjny z transmisją danych do zewnętrznej firmy ochraniarskiej obejmujący teren i obiekt z zewnątrz i wewnątrz.
5. Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery monitoringu wizyjnego nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku.
6. Dane osobowe pozyskane za pomocą systemu monitoringu wizyjnego będą mogły być udostępnione podmiotom odpowiedzialnym za obsługę systemu monitoringu wizyjnego, oraz firmie ochroniarskiej, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
8. Okres przechowywania danych zarejestrowanych przez system monitoringu wizyjnego wynosi maksymalnie 14 dni. Po tym okresie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie nowych na urządzeniu rejestrującym obraz.
9. W przypadku, w którym nagrania obrazu z monitoringu wizyjnego stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Zarząd Spółki powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin przechowywania danych określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania
10. Administrator zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez monitoring, które zagrażają bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu klientów, niszczeniu i kradzieży mienia dla celów dowodowych:
- na wniosek osób trzecich,
- na wniosek organów prowadzących postępowania np. policji, prokuratury, sądów,
- zaobserwowane przez osoby obsługujące monitoring, które mogą być dowodem na popełnienie czynu niedozwolonego.
11. Przysługuje Państwu: prawo do dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych - bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw.
12. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli sposób przetwarzania danych będzie niezgodny z prawem.
13. W oparciu o Państwa dane osobowe, Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
14. Przekazywanie danych osobowych w postaci wizerunku nagrywanego przez system monitoringu wizyjnego jest powiązane pod względem technicznym i logistycznym z przebywaniem w obszarze objętym monitoringiem, który jest oznaczony tabliczkami informacyjnymi zawierającymi odpowiedni znak graficzny informujący, że dany obszar jest objęty monitoringiem.

R E G U L A M I N FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO
w Uzdrowisku Cieplice Sp. z o. o. - Grupa PGU w Jeleniej Górze

§ 1
PRZEDMIOT REGULAMINU

określa zasady instalowania i funkcjonowania monitoringu wizyjnego na nieruchomościach stanowiących własność lub zarządzanych przez Uzdrowisko Cieplice Sp. z o. o. -Grupa PGU, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: [0000041979·], posiadające numer NIP: [·6112256908] oraz REGON: [230827744] (dalej: Administrator lub Spółka), w tym reguły rejestracji i zapisu danych oraz sposób przechowywania, zabezpieczenia i usuwania danych, a także dopuszczalność udostępniania danych zgromadzonych w drodze monitoringu wizyjnego innym podmiotom.

§ 2
PODSTAWY PRAWNE STOSOWANIA MONITORINGU

Podstawą prawną stosowania niniejszego Regulaminu są przepisy:

 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 2. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018 r., poz. 1000).

§ 3
CEL MONITORINGU

Celem monitoringu jest:
 • podniesienie stanu bezpieczeństwa klientów i obiektów;
 • zapobieganie dewastacji i kradzieży elementów infrastruktury wewnętrznej i zewnętrznej;
 • rejestracja zdarzeń sprzyjająca ustaleniu sprawcy szkody lub kradzieży i odzyskaniu utraconego mienia;

W realizacji celów monitoringu Administrator ściśle współdziała z Policją, Strażą Miejską oraz zewnętrznymi firmami ochroniarskimi poprzez szybkie przekazywanie informacji o zaobserwowanych oraz zarejestrowanych zagrożeniach bezpośrednio do odpowiednich służb.

§ 4
ZKRES - ZASIĘG MONITORINGU WIZYJNEGO

Zakresem monitoringu obejmuje się:

 1. Pawilon "Edward" - 6 kamer: wejście główne, wejście zaplecze kuchni, taras, recepcja, kuchnia, restauracja-bar ;
 2. Pawilon ,,Długi Dom” - 3 kamery: wejście główne, budynek biurowca od strony rzeki, wejście zaplecze kuchni;
 3. Pawilon „Dom Zdrojowy” - 6 kamer: korytarz I piętro DZII z dwóch stron, korytarz II piętro DZ II, wejście główne do DZIII, kuchnia, wejście do zaplecza kuchni;
 4. Pawilon "Marysieńka" - 2 kamery: wejście główne, teren zewnętrzny pijalni wody termalnej ;
 5. Pawilon ,,Małgosia” - 16 kamer: monitoring wizyjny z transmisją danych do zewnętrznej firmy ochraniarskiej obejmujący teren i obiekt z zewnątrz i wewnątrz.

§ 5
SPOSÓB ZASTOSOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO

 1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 2. Rejestracji danych na nośniku danych podlega tylko obraz z kamer monitoringu wizyjnego (bez dźwięku).
 3. Wszystkie miejsca objęte monitoringiem oznaczone są tabliczkami informacyjnymi zawierającymi znak graficzny informujący, że dana nieruchomość jest objęta monitoringiem.

§ 6
ZASADY WYKORZYSTANIA ZAPISÓW MONITORINGU WIZYJNEGO

 1. Okres przechowywania danych zarejestrowanych w drodze monitoringu wizyjnego wynosi maksymalnie 14 dni. Po tym okresie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie nowych na urządzeniu rejestrującym obraz.
 2. W przypadku, w którym nagrania obrazu z monitoringu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Zarząd Spółki powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w ust. 1 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 3. Administrator zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez monitoring, które zagrażają bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu klientów, niszczeniu i kradzieży mienia dla celów dowodowych: na wniosek osób trzecich, na wniosek organów prowadzących postępowania np. policji, prokuratury, sądów, zaobserwowane przez osoby obsługujące monitoring, które mogą być dowodem na popełnienie czynu niedozwolonego.
 4. Zabezpieczenie danych monitoringu polega na ich zarejestrowaniu na nośniku danych, umożliwiającym ich powielanie. Nośniki danych zawierające zarejestrowane dane są zabezpieczone i przechowywane w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu.
 5. Zabezpieczone dane z monitoringu są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów. Zabezpieczone dane mogą być również przekazywane ubezpieczycielowi Spółki w ramach prowadzonej likwidacji szkody osobowej lub majątkowej zgłoszonej przez osoby trzecie.
 6. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring odbywa się na pisemny wniosek podmiotów wskazanych w § 6 ust. 3 pkt a, b, lub na wniosek złożony przez Zarząd Spółki.
 7. Dane z monitoringu zabezpieczone na wniosek podmiotu uprawnionego są przechowywane przez Administratora przez okres 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Po upływie tego terminu zabezpieczone dane są niszczone.
 8. Kopię nagrania z monitoringu wizyjnego przechowuje Inspektor Ochrony Danych lub inna osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki, w zamkniętym, specjalnie do tego przystosowanym pomieszczeniu.
 9. Z czynności zniszczenia danych, o której mowa powyżej sporządza się notatkę, która powinna zawierać m.in.: czas i miejsce zarejestrowanego obrazu zdarzeń podlegającego zniszczeniu, sposób zniszczenia, imię, nazwisko, stanowisko służbowe osoby dokonującej zniszczenia, czas i miejsce zniszczenia, podpis osoby dokonującej zniszczenia.
§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin został wprowadzony w życie Zarządzeniem nr 13b/2018 Zarządu Spółki z dnia 25.05.2018 r.


Zarząd  
Uzdrowiska Cieplice Sp. z  o. o. – Grupa PGU
w Jeleniej Górze

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 Uzdrowisko Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU w Jeleniej Górze

dla osób  które będą przebywać w Uzdrowisku Cieplice w dniu wyborów

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych „RODO”) niniejszym, zgodnie z art. 13 RODO,  informujemy, iż:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Uzdrowisko Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU w Jeleniej Górze z siedzibą, w Jeleniej Górze, ul. P. Ściegiennego 9B, 58-560 Jelenia Góra, KRS: 000041979 (dalej: Spółka lub Administrator).
 2. Zbieranie i przetwarzanie danych będzie odbywać się w celu sporządzenia listy wyborców
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny wynikający z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 684)
 4. Dane będą udostępniane dla Miasta Jelenia Góra, wydział spraw obywatelskich w celu sporządzenia listy wyborców oraz przeprowadzenia wyborów.
 5. Dane mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Administratora, którym Administrator danych może zlecić wykonywanie pewnych technicznych czynności w związku z przetwarzaniem danych osobowych, co każdorazowo odbywać się będzie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 7. Administrator będzie przetwarzał dane przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania. Państwa dane w zakresie imię ojca zostaną usunięte z systemów Spółki po okresie 30 dni od daty przeprowadzenia wyborów
 8. Przysługuje Państwu: prawo do dostępu do treści danych i ich sprostowania
 9. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli sposób przetwarzania danych będzie niezgodny z prawem.
 10. Przekazanie danych osobowych jest  obowiązkowe i niezbędne dla celu spełnienia wymogów prawnych               

 

 

Zarząd 

Uzdrowiska Cieplice Sp. z  o. o.

– Grupa PGU w Jeleniej Górze

 


Klauzula informacyjna - cel: zapisanie się do newslettera
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) podanie danych osobowych jest dobrowolne
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. P. Ściegiennego 9B
3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@uzdrowisko-cieplice.pl nr tel. 75 75 510 05 w. 356
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych